KL103: 6 — Evangeliene og historieforskning

Gjennom denne forelesningen får vi et innblikk i historieforskning på evangeliene. Når ble evangeliene skrevet? Av hvem er de skrevet? Og er de troverdige skrifter?   Del to: Om forfatterskapet   Del tre: Forfatter av markusevangeliet

KL103: 2 — Tro og tanke

I denne forelesningen tar vi for oss forholdet mellom tro og tanke, og undersøker fire ulike modeller.   Refleksjonspørsmål 1: Hva er styrkene og svakhetene ved de fire ulike synene på forholdet mellom tro og fornuft? 2: Hvor vil du plassere William Lane Craigs syn på forholdet mellom tro og fornuft, slik det kommer til uttrykk …

KL103: 1 — Argumentasjon og apologetikk

Før vi går løs på William Lane Craigs apologetikk, er det verdt å ta en liten tur innom helt grunnleggende logikk. Det finnes mange måter å bygge opp logiske resonnementer på. Først må vi skille mellom induksjon og deduksjon.   Induksjon: I induktiv tenkning tar man utgangspunkt i bestemte enkeltfenomener, som oftest observasjoner. 

Jeg har sett …

KL103: 1 — Innføringsleksjon

Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer på det viset at det må forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan de er blitt møtt med utgangspunkt i det kristne livssynets apologetikk, er derfor av stor …

KL103: 2 — Hvordan vite at kristen tro er sann?

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 1. Se også tilgjengelig audio eller video materiale fra www.reasonablefaith.org Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å våre mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan …

KL103: 3 — Kalam-argumentet

I denne forelesningen tar vi for oss kalam-argumentet, som er ett av de kosmologiske argumentene hentet fra kapittel 3 i Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver Hva er dette argumentets styrker? Hva er argumentets begrensninger? Hva beviser egentlig Kalam-argumentet? I Reasonable faith (og i nettleksjonen) nevnes flere typer kosmologiske argumenter. Hvilke andre styrker og svakheter finnes i Leibnitz og Aquinas sine kosmologiske …

KL103: 3 — Gudsargument fra moralsk realisme

I denne forelesningen tar vi for oss det moralske Gudsargument, hentet fra kapittel 4 i Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver 1: Hvilke styrker har det moralske gudsargumentet, og hvilke svakheter? 2: Euthyfrons dillemma er hentet fra Platons bok Euthyfron, og går som følger: Er det gode godt bare fordi gudene vil det, Eller vil gudene det gode fordi …

KL103: 6 — Jesu identitet

Denne forelesningen tar for seg temaet Jesu identitet, hentet fra kapittel 7 i Craigs Reasonable Faith. Refleksjonsoppgaver Vurder trilemmaet «Lier, lunatic, lord». Hvilket alternativ passer best sammen med Jesu liv? Finnes det noen alternativer som trilemmaet ikke dekker? Hvilken rolle spiller argumentasjon omevangelienes troverdignet i debatten om Jesu identitet? Hvilken rolle spiller argumentet for Jesu identitet …

KL103: 5 — Mirakler

I denne forelesningen tar vi for oss spørsmålet om mirakler kan skje, og hvorvidt vi kan vite at et mirakel har inntruffet. Temaet er hentet fra kapittel 6 i Craigs Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver Hvilken rolle spiller spørsmålet om miraklers mulighet i den helhetlige argumentasjonen i Craigs Reasonable Faith. I definisjonen av mirakel brukes Gustavsson …

KL103: 4 — Livets absurditet uten Gud

I denne forelesningen tar vi for oss temaet mening og livets absurditet uten Gud, hentet fra kapittel 2 i Craigs Reasonable Faith.   I denne forelesningen tar vi for oss temaet livets absurditet uten Gud. Temaet er hentet fra kapittel 2 i Craigs Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver Hva betyr det å si at tilværelsen er absurd? …

KL103: 6 — Jesu oppstandelse

I denne forelesningen tar vi for oss Craigs argument for Jesu oppstandelse. Til å begynne med tar vi for oss historieforskning: Hvordan skal vi gå frem for å få kunnskap om historien? Vi trenger en historisk metode. Deretter tar vi for oss de fem historiske faktaene som Craig bruker i sitt argument for oppstandelsen. Er det hold i …

KL103:3 — Fininnstilling

I denne forelesningen tar vi for oss fininstillingsargumentet, et teleologisk argument for Guds eksistens, hentet fra kapittel 4 i Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver 1: Ranger de utvalgte motargumentene fra det sterkeste argumentet til det svakeste argumentet. Observatør-avhengig Ad hoc Vitenskapen vil gå fremover Andre former for liv? «So much wasted land» En inkompetent fininnstiller Multivers 2: …

KL103: Dybdeartikkel — Kvinners troverdighet og den tomme graven

Innledning Craig argumenterer for at de kvinnelige vitnene til den tomme grav taler mot at gravfortellingene er konstruert. I denne dybdeartikkelen tar vi for oss Craigs argument, og hvordan det bli kritisert av historiker Richard Carrier. Vi skal se at Craigs kvinne-argument kan gjøres mye sterkere hvis man tar høyde for et viktig skille, et …

KL103: 5 — Jesu identitet og oppstandelse

Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 7 og 8   Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan de er blitt møtt …

KL103: 4 — Livets absurditet uten Gud

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 2. Se også materiale til kapittel 2 på Reasonable Faith Tools, samt audio eller video materiale. Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. …