KL103: 1 — Innføringsleksjon

Innledning

Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer på det viset at det må forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan de er blitt møtt med utgangspunkt i det kristne livssynets apologetikk, er derfor av stor relevans inn i samtidens livssynsmangfold. På bakgrunn av dette gir KL103 en grunnleggende innføring i sentrale grunntema for kristen apologetikk.
Denne leksjonen introduserer emnet ved å drøfte begrepet apologetikk, presentere KL’s «apolgetiske kanon», og samt å presentere forfatteren av pensumsboken Reasonable Faith, William Lane Craig.

 

Pensum til denne leksjonen:

 • Craig, William Lane: Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics (Westchester: Crossway Books, 2008, 3. utg.): Introduction, s 15-17.
I tillegg til denne  boken, er også materialet på hans hjemmesider Reasonable Faith og Reasonable Faith Tools viktig ressurs for emnet. Sørg for å bruke dette sammen med leksjonene. Til denne leksjonen anbefales
De andre lenkene i leksjonen er å anse som aktualisering og fordypning i stoffet

Alle livssyn har apologeter

Det er ikke bare kristne som har apologeter eller som driver med apologetikk. Alle livssyn har sine talsmenn som må forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativ. Dermed er apologetikk noe alle livssyn må drive med. Spørsmålet er ikke om man bedriver apologetikk, men hva slags apologetikk man bedriver. Dette gjør det også legitimt i en pluralistisk tid å arbeide med en spesifikt kristen apologetikk.

 

Apologetikk i NT

Den kristne tro vokste fra starten fram i en sammenheng som utfordret de kristne til å forklare og forsvare sin tro. Det er utrolig interessant å lese Det nye testamentet med apologetiske briller! Da kan man se hvordan apostlene først måtte møte utfordringen fra jødiske ledere, dernest fra religiøse polyteister (Ap.gj.13), greske filosofer (Ap.gj 17), romerske myndigheter (siste del av Ap.gj.), frygisk mystikk (Kolosserbrevet) og kristne vranglærer (1. og 2. Kor, 1 Joh osv). Her anbefales klassikeren til F.F. Bruce  The Defense of the Gospel in the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959)). Dette var utfordringene som som tvang de første kristne til å formulere og forsvare og begrunne sin tro. Det er bakgrunnen for at vi i dag har NT!

(Foto: F.F. Bruce, Wikipedia)

 

Hva er apologetikk?

Vi kjenner Lars Dahles definisjon av apologetikk fra KL101 pensumet:

”den tankemessige begrunnelsen av de kristne sannhetspåstandene

– i møte med spesifikke spørsmålinnvendinger og alternativer –
for å påvise –
både for kristne og ikke-kristne –
at den kristne troen er både mulig og sannsynlig.”
Denne definisjonen et utviklet ut fra arbeid med Ap.gj.17.
Refleksjonsspørsmål
 • Sammenlikne denne definisjonen med et av grunnversene for apologetikk 1.Pet 3:14 ff.
 • Hvordan definerer Craig apologetikk?
 • Sammelikne Craigs definisjon med Dahle’s (og gjerne med Peter Williams sin i Kl103 Lesson 1).
 • Finn fram til 2-3 seriøse kristne apologetiske hjemmesider. Sammenlikne definisjonene på apologetikk.

Apologetisk ”kanon”

KL103 er bygget opp omkring utvalgte apologetiske tema. Bakgrunnen for dette var at komiteen som skulle godkjenne KL bachelorgraden bad oss utvikle en ”kanon av apologetiske problemstillinger”. Kanon betyr ”rettesnor”, ”forbilde”, ”regel” og brukes ogsåom de av kirkens skrifter som ble ansett som ”normen”, Bibelens kanon i oldkirken (og som vi har overtatt). ”Kanon” i mer allmenn forstand er en samling ideer/ verker som man anser for å være de viktigste. Om vi snakker om en ”apologetisk kanon”, dreier det seg om hva slags problemstillinger og temaer vi anser som de sentrale for kristen apologetikk. I KL103 har vi formulert 7 områder som vi mener kristen apologetikk trenger å arbeide med. Det vil altså si, at vi antyder at disse temaene burde være en naturlig del av enhver kristen apologets arsenal.
Spørsmålet som melder seg umiddelbart når man skal utvikle en apologetisk kanon er: Hvordan velge ut temaene? Hva skal velges bort?
 • Vi kunne valgt Sires 7 spørsmål og laget en ”kanon” rundt disse.
 • Vi kunne listet opp alle spørsmål og innvendinger gjennom historien.
 • Vi kunne listet opp utfordringene ut fra kristen dogmatikk eller bekjennelse.
 • Vi kunne listet opp utfordringene ut fra bibeltekstene, osv.
 Listen er ikke ment som noen endelig og fullstendig liste. Men med den setter vi en agenda for arbeid med kristen apologetikk.
Temaene er preget av at det er et kristent utgangspunkt, men alle temaene er relevante på tvers av livssyn og religioner:

1. Tro og viten som apologetisk grunntema

2. Pluralisme og sannhet som apologetisk grunntema

3. Gud og virkeligheten som apologetisk grunntema

4. Mennesket og det onde som apologetisk grunntema

5. Kildene og historien som apologetisk grunntema

6. Jesu identitet og oppstandelse som apologetisk grunntema

7. Etikkens begrunnelse som apologetisk grunntema

(Foto: Kors, Flickr)
Refleksjonsspørsmål:
 • Hva tenker du om utvalget av temaer vi har gjort i KL103: Hva ligger bak utvalget?
 • Hvilke tema ville en ateist (for eksempel Dawkins) velge for en apologetisk kanon med sitt utgangspunkt? Hvilke av våre temaer ville han bekrefte som viktige?
 • Hvilke av temaene vil være mindre aktuelle på et annet tidspunkt i historien? Hvorfor?
 • Hvilke temaer vil være mindre viktige i andre kulturer enn vår vestlige?
 • Hvilke andre temaer kunne du tenke deg burde vært behandlet der?

Reasonable Faith

Reasonable-Faith-cover-medGrunnboken for emnet er :
Skaff deg en oversikt over materialet på hans hjemmesider (se linker over).

 

Refleksjonsspørsmål om Craig og apologetikken: (NB: Innledningskapittelet er helt grunnleggende her. Du kan også se online artikkel om det samme.)

 • Hva er apologetikk? Hvorfor er det viktig?
 • Hva sier bokens tittel om hvordan han ser på forholdet mellom tro og fornuft?
Her er en introduksjon til Craig og hans bøker,  og her en omfattende kritisk anmeldelse av en ateist.
Selv om Craigs bok utgjør kjernen i KL103, har vi supplert med materiale fra hans hjemmesider. Bruk dette stoffet aktivt i arbeid med boken.
Craig er likevel et meget godt utgangspunkt for innføring i apologetikk.
1)      Han har en usedvanlig akademisk tyngde, to vektige doktorgrader, enorm mengde publikasjoner.
2)      Han greier å skrive lettfattelig og allment (som i denne boken).
3)      Han er aktiv i debatter, og viser dermed hvordan synspunkter kan prøves ut på den offentlige arena.
4)      Han gjør sine ressurser tilgjengelig på internett: her er mye interessant materiale å gå videre på
5)      Han dekker de fleste områdene av vår apologetiske ”kanon”.
6)    Vi kan også føye til: Han hører teologisk til den evangelikale tradisjon som vi identifiserer oss med. Teologisk ulike utgangspunkt kan medføre radikale forskjeller i synet på- og praksisen av – apologetikk.
Boken Reasonable Faith bygges opp tematisk: (du kan også finne innholdsfortegnelsen på Amazon)

Videre refleksjonsspørsmål:

Sammelikne kapitlene i Craigs bok med KL-kanon:
 • Hvilke forskjeller ser du?
 • Hva ser du av styrker og svakheter ved hver av listene av tema?
Ekstra: Under ”Our Mission” lister han opp noen spørsmål han anser som sentrale for apologetikken. I materialet som henviser til hans populære og fagligeartikler på siden, systematiserer han stoffet sitt. Sammenhold gjerne dette med spørsmålene her.